ITS Asia-Pacific Forum

ITS Asia-Pacific Forum

Event Year Venue
The 20th ITS Asia-Pacific Forum 2025 Suwon, Korea
The 19th ITS Asia-Pacific Forum 2024 Jakarta, Indonesia
The 18th ITS Asia-Pacific Forum 2022 Chengdu, China
The 17th ITS Asia-Pacific Forum 2021 Brisbane, Australia
The 16th ITS Asia-Pacific Forum 2018 Fukuoka, Japan
The 15th ITS Asia-Pacific Forum 2017 Hong Kong SAR, China
The 14th ITS Asia-Pacific Forum 2015 Nanjing, China
The 13th ITS Asia-Pacific Forum 2014 Auckland, New Zealand
The 12th ITS Asia-Pacific Forum 2012 Kuala Lumpur, Malaysia
The 11th ITS Asia-Pacific Forum 2011 Kaohsiung, Chinese-Taipei
The 10th ITS Asia-Pacific Forum 2009 Bangkok, Thailand
The 9th ITS Asia-Pacific Forum 2008 Singapore, Singapore
The 8th ITS Asia-Pacific Forum 2006 Hong Kong SAR, China
The 7th ITS Asia-Pacific Forum 2005 New Delhi, India
The 6th ITS Asia-Pacific Forum 2003 Taipei, Chinese-Taipei
The 5th ITS Asia-Pacific Forum 2002 Seoul, Korea
The 4th ITS Asia-Pacific Forum 2000 Beijing, China
The 3rd ITS Asia-Pacific Forum 1999 Kuala Lumpur, Malaysia
The 2nd ITS Asia-Pacific Forum 1997 Cairns, Australia
The 1st ITS Asia-Pacific Forum 1996 Tokyo, Japan